Historia

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych został utworzony w roku 2007, poprzez połączenie Zakładu Podstaw Konstrukcji, wchodzącego w skład Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów oraz Wydziałowego zakładu Maszyn Przepływowych. Zakład stanowi kontynuację Katedry Silników Wodnych i Pomp, powstałych z niej zakładów i zespołów oraz Katedry Turbin Parowych i Spalinowych. 
Pracownicy Laboratorium Katedry Maszyn Wodnych.

Katedra Silników Wodnych i Pomp powstała w 1950 r. na Wydziale Mechanicznym. W 1953 r. zmieniła nazwę na Katedrę Maszyn Wodnych. Od 1951 r. katedra ta była związana z Oddziałem Energetycznym Wydziału Mechanicznego, który w 1954 r. przekształcił się w Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Organizatorem i kierownikiem Katedry był mgr inż. Gustaw Gładysiewicz. Przejściowo, w latach 1960-1964, Katedrą kierował doc. mgr inż. Stanisław Michałowski. Przy Katedrze w 1952 r. powstał Zakład Maszyn Wodnych, który wykonywał prace projektowo-konstrukcyjne, badawcze i pomiarowe na potrzeby zakładów przemysłowych. W roku 1964 utworzono działający nieformalnie (w ramach Katedry Maszyn Wodnych) Zakład Podstaw Konstrukcji i Urządzeń Energetycznych, który wywodził się z  Zakładu Maszynoznawstwa i Mechaniki Elementów Konstrukcji (ZMMEK). Organizatorem Zakładu i jego pierwszym kierownikiem był przybyły ze Lwowa dr inż. Eugeniusz Brzuchowski. W wyniku reorganizacji i po wprowadzeniu struktury instytutowej, w 1968 r. Katedra Maszyn Wodnych weszła w skład Instytutu Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej (I-17), tworząc dwa zakłady: Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych, którego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński oraz Zakład Urządzeń Hydraulicznych i Pneumatycznych (formalnie działający Zakład Podstaw Konstrukcji i Urządzeń Energetycznych), którego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Eugeniusz Brzuchowski. W 1970 r. Zakład Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych został przeniesiony na Wydział Mechaniczny, do Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, łącząc w Zakładzie Pomp i Silników Hydraulicznych pracowników Zakładu Maszyn Wodnych i część pracowników Zakładu Urządzeń Hydraulicznych i Pneumatycznych. Kierownikiem został dr inż. Gustaw Gładysiewicz.  Pozostający na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym pracownicy Zakładu Urządzeń Hydraulicznych i Pneumatycznych w 1972 r. weszli w skład utworzonego Zakładu Podstaw Konstrukcji Urządzeń Energetycznych w Instytucie Miernictwa Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych, obecnie Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów (I-20). Po przeniesieniu się dr inż. G. Gładysiewicza do Kielc (gdzie uzyskał stanowisko docenta), Zakład Pomp i Silników Hydraulicznych podzielił się na dwa zakłady: Zakład Modelowania Urządzeń Hydraulicznych z kierownikiem doc. dr hab. inż. R. Rohatyńskim oraz Zakład Napędów Hydrokinetycznych i Pomp Wirowych z kierownikiem doc. dr inż. Pawłem Zworskim. Pod koniec lat siedemdziesiątych część kadry Zakładu Podstaw Konstrukcji Urządzeń Energetycznych była zmuszona zmienić kierunek swoich zainteresowań naukowych, co wiązało się z rozwojem specjalności „Chłodnictwo” w Instytucie. Pracownicy ci zostali włączeni do zespołów: seminaryjnego, dydaktycznego i badawczego, gdzie podjęli badania zarówno podstawowe, jak i stosowane w chłodnictwie. Pozostali pracownicy uczestniczyli w pracach zespołu seminaryjnego i dydaktycznego w zakresie maszyn i urządzeń. W roku 1978 reaktywowano zakład pod nazwą Zakładu Podstaw Konstrukcji i Urządzeń Energetycznych. energetycznych. W 1980 r., po reorganizacji Instytutu, zakłady Modelowania Urządzeń Hydraulicznych i Zakład Napędów Hydrokinetycznych i Pomp Wirowych weszły w skład Zespołu Dydaktycznego Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych, koordynującego działalność dydaktyczną z tej dyscypliny. Działalność naukową prowadzono w zespołach badawczych, powoływanych do określonych zadań. W 1983 r. powstało Laboratorium Pomp i Transportu Hydraulicznego, początkowo kierowane przez doc. dr inż. P. Zworskiego, a od 1986 r. - przez dr inż. Marka Skowrońskiego. W roku 1990 prof. E. Brzuchowski przeszedł na emeryturę, a kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji i Urządzeń

Na pomiarach.

Energetycznych został dr inż. M. Gawliński. W 1992 r. powołano Zakład Hydraulicznych Maszyn Przepływowych, jednoczący pracowników zespołów badawczych doc. dr inż. P. Zworskiego i doc. dr inż. Janusza Pluteckiego oraz Laboratorium. Kierownikiem Zakładu był doc. dr inż. J. Plutecki. W 1995 r. w skład Zakładu weszła część pracowników likwidowanego Zakładu Budowy Statków Śródlądowych z ówczesnym kierownikiem dr inż. Józefem Samołykiem, tworząc Zakład Hydraulicznych Maszyn Przepływowych i Śródlądowego Transportu Wodnego pod kierownictwem prof. dr inż. J. Pluteckiego. W 1999 r., w związku z odejściem pracowników zajmujących się śródlądowym transportem wodnym, zostało powołane Laboratorium Hydraulicznych Maszyn Przepływowych pod kierunkiem prof. J. Pluteckiego, które funkcjonowało do końca września 2001 r. Z dniem l października 2001 r. laboratorium to wraz z majątkiem przeniesiono na Wydział Mechaniczno-Energetyczny, tworząc bazę materialną Wydziałowego Zakładu Maszyn Przepływowych. W roku 2007 został utworzony Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych poprzez połączenie Zakładu Podstaw Konstrukcji i Urządzeń Energetycznych oraz Wydziałowego Zakładu Maszyn Przepływowych.

 
 
HIstoria Zakładu Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych.