Działalność zespołu

Zakład prowadzi szeroką działalność badawczą w ramach środków budżetowych (statutową, własną i granty) oraz dla gospodarki narodowej i firm zagranicznych.

Podstawowym zakresem jest działalność dydaktyczna na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i kursach do-skonalących dla kadry technicznej.

Chmura kawitacji w wirniku wstępnym.

Prace naukowo-badawcze koncentrują się na metodologii konstruowania maszyn i urządzeń, techniki uszczelniania maszyn i urządzeń, modelowania fizykalnego i numerycznego zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszyn przepływowych, modelowanie i prognozowanie właściwości hydraulicznych maszyn przepływowych oraz tworzenie podstaw ich projektowania, badania i opracowanie nowych, wysokosprawnych maszyn przepływowych w tym o specjalnych właściwościach i wymaganiach, zmniejszania oporów tarcia w maszynach i urządzeniach, badania zaworów i wytwarzania wysokoenergetycznej strugi. 

 

 Zaplecze techniczne

Analiza numeryczna pompy czerpakowej.

Zakład dysponuje dwoma laboratoriami. Jednym jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego (w trakcie starań o akredytację PCA) laboratorium techniki uszczelniania, wyposażone w stanowiska do badania uszczelnień spoczynkowych według standardów ASME i oporów tarcia wałów obrotowych, badania emisji zaworów i wytwarzania wysokoenergetycznej strugi. Drugim jest laboratorium do badania maszyn przepływowych o powierzchni ok. 500 m2, wyposażonymw zbiorniki wgłębne o pojemności 200 m3 wody, odpowiednie fundamenty i suwnicę o nośności 20/5 Mg. Do napędu mogą być wykorzystane falowniki no mocach do 55 kW. Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy przyrządy pomiarowe: przepływomierze o średnicy do 150 mm, przepływomierz bezinwazyjny do średnicy 2500 mm, przetworniki ciśnień, anemometr laserowy Dantec 300 mW, system komputerowy z sondami kulowymi o średnicy 2,8 mm, urządzenie do pomiaru prędkości chwilowych metodą pęcherzyków wodorowych, przyrządy do pomiaru własności cieczy – lepkościomierze rotacyjne, areometry, zestawy do analizy sitowej, przyrząd do laserowego osiowania maszyn. Stałe wyposażenie może być uzupełniane oprzyrządowaniem i doświadczeniem innych współpracujących zakładów w zakresie badania drgań, naprężeń, hałaśliwości, termowizyjnymi, holograficznymi, elastooptycznymi. W zakresie modelowania numerycznego dysponujemy doświadczeniem, oprogramowaniem Fluent i Ansys oraz właściwym wyposażeniem komputerowym m.in. klaster 4. procesorowy oraz dostęp do laboratorium superkompute-rowego. Część dydaktyczna laboratorium wyposażona jest w szereg stanowisk do badania zjawisk przepływowych, pomp i ich systemów oraz układów hydrotransportu.

 

Prace badawcze i osiągnięcia.

Badania anemometrem laserowym
2D pola prędkości w kierownicy sferycznej.

Zakład dysponuje przeszło 50-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań, opracowaniu nowych i modernizacji istniejących zespołów pompowych i ich systemów, małych turbin i elektrowni wodnych i sprzęgieł hydrokinetycznych. Powstało dwadzieścia kilka prac doktorskich, prace habilitacyjne, przeszło 50 patentów, kilkaset prac dla gospodarki. Do osiągnięć zakładu należy zaliczyć opracowanie: typoszeregu uszczelnień bezstykowych i uszczelnień z cieczą magnetyczną, zainicjowanie jednostopniowego odwadniania głębokich kopalń, hydrauliczne i konstrukcyjne pomp melioracyjnych o wydajnościach od 3 do 6,5 m3/s, hydrauliki i badania pomp wielostopniowych: głównego odwadniania kopalń, zasilających wysoko i średniociśnieniowych, hydrauliczne i konstrukcyjne pomp bagrowych, do płynnych gazów, paliwowych dla lotnictwa, pomp głębinowych GCA 6 i wiele innych, badania komór wlotowych do dużych pomp, modelo-wanie i badania numeryczne pomp diagonalnych, dużych pomp dwustrumieniowych, pompowni wody chłodzącej itp. Zakład jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji z zakresu uszczelnień i techniki uszczelniania maszyn i urządzeń oraz był organizatorem konferencji TRANSHYDRO.