Politechnika Wrocławska
Historia zakładu
Pracownicy
Dydaktyka
Studenci

DYDAKTYKA I KURSY

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN I i II

Formy dydaktyczne i tygodniowa liczba godzin:

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2 - - -
Forma zaliczenia - - - - -
GEOMETRIA WYKREŚLNA

Formy dydaktyczne i tygodniowa liczba godzin:

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 - - -
Forma zaliczenia kolokwium prace kontrolne - - -

Krótki opis zawartości całego kursu:

Nabycie umiejętności przedstawienia w formie graficznej utworów płaskich i przestrzennych. Wyznaczanie przecięć, przekrojów, kładów, siatek, rozwinięć brył. Opanowanie podstaw odtwarzania brył z rysunków. Wykorzystanie nabytych umiejętności do twórczości inżynierskiej.

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych:

1. Podstawy zapisu graficznego
2. Rysunek aksonometryczny
3. Rzuty środkowe i równoległe
4. Rzutowanie prostokątne - wprowadzenie
5. Dowolne położenie punktu w przestrzeni
6. Prosta w przestrzeni, ślady linii prostej
7. Położenie punktu względem linii prostej
8. Wzajemne położenie linii prostych
9. Płaszczyzna, ślady płaszczyzny
10. Prosta i płaszczyzna przynależne do siebie
11. Prosta prostopadła, prosta równoległa do płaszczyzny
12. Wzajemne położenie dwóch płaszczyzn - przecinające się, prostopadłe, równoległe 13. Punkt przebicia prostej z płaszczyzną, wyznaczenie widoczności
14. Obroty, kłady i podnoszenie z kładu
15. Zmiana rzutni: jednokrotna, dwukrotna
16. Wielościany, przekroje, przebicie wielościanu prostą
17. Przenikanie wielościanów - siatka widoczności, siatka (rozwinięcie)
18. Bryły obrotowe, przekroje, punkty przebicia prostą, widoczność
19. Przenikanie brył, rozwinięcie powierzchni
20. Wykreślanie krzywych występujących w projektach inżynierskich: elipsa, ewolwenta, spirala, linia śrubowa i inne
21. Kolokwium

Ćwiczenia, seminarium - zawartość tematyczna:

Zestaw I - Rzuty punktów, rzuty i podział odcinka, określenie rzeczywistej wielkości odcinka, wykreślanie figur płaskich.
Zestaw II - Płaszczyzna, punkt i prosta na płaszczyźnie, wyznaczanie śladów płaszczyzny.
Zestaw III - Przecinanie się płaszczyzn, punkt przebicia prostej z płaszczyzną, wyznaczanie widoczności.
Zestaw IV - Prosta prostopadła do płaszczyzny , prosta równoległa do płaszczyzny, płaszczyzny: równoległe, prostopadłe; wykreślanie brył.
Zestaw V - Metody obrotów, zmiana rzutni, kład i podnoszenie z kładu.
Zestaw VI - Wielościany i bryły obrotowe, przenikanie, rozwinięcie, siatka widoczności.

Literatura podstawowa:

1. Bartel K.: Geometria wykreślna
2. Lewandowski Zb.: Geometria wykreślna. PWN, Warszawa 1984
3. Romaszkiewicz-Białas T.: Trzynaście wykładów z geometrii wykreślnej. Wyd. PWr
4. Ciekot J., Suseł M.: Grafika inżynierska. Wyd. PWr

Warunki zaliczenia:
Pozytywny wynik z kolokwium. Oddanie poprawnie wykonanych pracy kontrolnych.RYSUNEK TECHNICZNY

Formy dydaktyczne i tygodniowa liczba godzin:

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin - 2 - - -
Forma zaliczenia - prace kontrolne - - -


Wymagania wstępne:
Zaliczenie z geometrii wykreślnej

Krótki opis zawartości całego kursu:

W oparciu o Polskie Normy rysunku technicznego maszynowego nabycie umiejętności przedstawiania urządzeń i maszyn oraz ich elementów w formie graficznej. Kurs obejmuje znormalizowane elementy rysunku technicznego: rodzaje linii rysunkowych oraz ich zastosowanie, podziałki i tabelki rysunkowe, zasady wymiarowania rysunków, tolerowanie, oznaczanie chropowatości, odchyłek kształtu i położenia powierzchni, rysowanie elementów i zespołów maszyn, schematy mechaniczne, pneumatyczny i hydrauliczne.

Ćwiczenia, seminarium - zawartość tematyczna:

Na początku każdych ćwiczeń jest wprowadzenie do tematu -15min., sprawdzenie i odbiór poprawnie wykonanych zadań, wydanie nowych tematów, sprawdzian -15min.
Zagadnienie I. (2h). Znormalizowane elementy rysunku technicznego - wymiary arkuszy rysunkowych, rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie, pismo, podziałki, tabliczki Wykonanie rysunku w rzutach prostokątnych.
Zagadnienie II. (6 h). Widoki, przekroje, kłady - (2h) położenie przedmiotu na rysunku. oznaczenie i kreskowanie przekroju, rodzaje przekrojów; - (2h) przekroje i widoki częściowe, kłady, przekroje ścian, żeber, ramion kół itd.; - (2h) widok i przekroje przedmiotów symetrycznych, przekroje przedmiotów o kształcie obrotowym, przerywanie i mywanie przedmiotów, widoki i przekroje przesunięte.
Zagadnienie III. (4h). Wymiarowanie - (2h) wymiary, rozmieszczenie wymiarów na rysunkach (wytyczne ogólne), wymiarowanie elementów, ogólne zasady wymiarowania: - (2 h) wymiarowanie równoległe, szeregowe, mieszane, wymiarowanie od baz konstrukcyjnych, obróbkowych i pomiarowych, zagadnienia szczególne występujące przy wymiarowaniu.
Zagadnienie IV. (2 h). Tolerancja wymiarów, kształtu i położenia powierzchni - tolerancja wymiarów i zapis, oznaczenia granicznych odchyłek kształtu i położenia powierzchni.
Zagadnienie V. (2 h). Oznaczenie chropowatości powierzchni i sposobu obróbki oznaczenie dopuszczalnej chropowatości powierzchni, oznaczenie kierunkowości struktury. oznaczenie sposobu obróbki powierzchni, oznaczenie obróbki cieplnej i powierzchniowej
Zagadnienie VI. (4 h). Rysowanie połączeń części maszyn - (2h) połączenia rozłączne. gwintowe, wpustowe, klinowe, wielowpustowe...; - (2h) połączenie nierozłączne, spawane (rodzaje spoin), zgrzewane, klejone, nitowane...
Zagadnienie VII. (2 h). Rysunki wykonawcze - rysunek wykonawczy (wskazówki ogólne). rysunek odręczny (szkic).
Zagadnienie VIII. (4 h). Rysunek złożeniowy - (2h) rysunek złożeniowy (wskazówki ogólne), wymiarowanie i szczegółowe wskazówki, rysunek złożeniowe odręczny i rysunki wykonawcze elementów; (2 h) czytanie rysunku złożeniowego, schematy rysunkowe. wprowadzanie zmian do rysunku, archiwizacja rysunków, inne techniki wykonywania dokumentacji technicznej.
Zagadnienie IX. (2 h). Zaliczenie rysunku technicznego - wykazanie umiejętności wykonania dokumentacji technicznej.

Literatura podstawowa:

Polskie Normy. Rysunek Techniczny, Rysunek Techniczny Maszynowy
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT. Warszawa 2000.
Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. PWN. Warszawa 2000
Poradnik Mechanika

Warunki zaliczenia:
Pozytywne wyniki ze sprawdzianów, oddanie poprawnie wykonanych wszystkich rysunkówKOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH I i II

Formy dydaktyczne i tygodniowa liczba godzin:

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin - - 1 i 2 - -
Forma zaliczenia - - kolokwium - -


Krótki opis zawartości całego kursu:

Zajęcia z kursu komputerowe wspomaganie prac inżynierskich I i II są prowadzone w semestrze IV-im i V-ym semestrze studiów na wydziale ME . Program ćwiczeń laboratoryjnych dostosowany jest do potrzeb procesu dydaktycznego i jest ściśle związany z innymi zajęciami tj. grafiką inżynierską oraz podstawami konstrukcji maszyn, prowadzącymi przez pracowników zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Na ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystywany jest program Auto Cad 2000. Jest to program należący do grupy programów do komputerowego wspomagania projektowania - CAD (ang. Computer Aided Design) . Obecna siła AutoCAD'a , wynikająca z obfitości nowych rozwiązań i cech wersji 2000, pobudza twórczość i zwiększa ogólną jakość pracy. Całkowicie przeprojektowane środowisko pracy oparte o Windows daje szeroką gamę nowych narzędzi do projektowania, kreślenia i modelowania. Program Auto Cad jest bardzo prosty w obsłudze.


Rys.1 Wygląd pulpitu programu Auto Cad 2000


Zawartość tematyczna poszczególnych semestrów

I. Semestr IV

1. Podstawowe elementy rysunkowe i edycyjne
a) tworzenie warstw, rysowanie różnych obiektów , edycja obiektów,
b) wprowadzanie punktów z klawiatury,
c) rysowanie okręgów, łuków, elips, polecenia edycyjne,
d) kreskowanie, wprowadzanie tekstów,

II Semestr V

1. Wymiarowanie
2. Bloki i atrybuty
3. Drukowanie, obszar modelu i papieru
4. Wprowadzenie do rysowania w 3D
5. Rysunek bryłowy

W trakcie semestrów przewidziane jest jedne kolokwium połówkowe oraz zaliczenie kursu polegające na narysowaniu wskazanego elementu.

Literatura podstawowa

1. Andrzej Pikoń - AutoCAD 2000 PL
2. Materiały do ćwiczeń opracowane przez dr inż. Wiesława Ferensa, dr inż. Janusza Wacha

Warunki zaliczenia
Pozytywny wynik z kolokwium. Oddanie poprawnie wykonanych prac kontrolnych.

powrót do góry


Praca dyplomowa
Nasze publikacje
Raporty i patenty
Stanowiska badawcze
Partnerzy przemysłowi
Konferencje
Oferty
Kontakt
Copyright © 2003 Marcin Horosz