INFORMACJE BIEŻĄCE

 

22.09.2006r

Szanowni Państwo,
XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów Bełchatów'06 dobiegła już końca. Cieszę się, że wzięli Państwo w niej licznie udział. Jednocześnie mam nadzieje, że pobyt na niej sprawił Państwu wiele przyjemności i zaowocuje w przyszłej pracy naukowej.  Pragnę również zaprosić Państwa na kolejną XVIII KKMP, która będzie organizowana przez IMP PAN pod przewodnictwem prof. Piotra Doerffera. Konferencja odbędzie się w dniach 21-25.09.2008r.

Wkrótce na stronie będzie dostępny fotoreportaż i wersja elektroniczna zbiorowego zdjęcia uczestników Konferencji.

pozdrawiam serdecznie
Paweł Regucki, sekretarz Komitetu Organizacyjnego XVII KKMP.

    

15.07.2006r  

W oparciu o przesłane do Organizatorów streszczenie referatów, p rzygotowano już program Konferencji z podziałem minutowym na wykłady zaproszonych gości oraz sekcje tematyczne.

Pobierz program XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów    Plan XVIIKKMP.pdf

IX Konkurs PTMTiS i Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów

Zgodnie z tradycją tegoroczny, dziewiąty już Konkurs służyć ma promowaniu osiągnięć młodych, wyróżniających się pracowników nauki prowadzących badania w zakresie szeroko rozumianej mechaniki płynów. W Konkursie uczestniczyć mogą Autorzy ze stopniem magistra lub doktora w wieku do 35 lat, prezentujący prace samodzielne (doktorzy) lub prace wspólne z promotorem (magistrowie-doktoranci) zawierające oryginalne wyniki badań eksperymentalnych, numerycznych bądź analitycznych. Konkurs przeprowadzony zostanie w trakcie XVII Konferencji Mechaniki Płynów, organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. Jury IX Konkursu PTMTiS, w skład którego wchodzić będą członkowie Komitetu Naukowego XVII KKMPł oraz Przewodniczący sesji naukowych, rozpatrywać będzie wszystkie prace spełniające warunki konkursu, przedstawione w trakcie obrad. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie pracy do konkursu, jednak Autorzy, którzy nie wyrażą zgody, aby ich referaty były rozpatrywane przez Jury proszeni są o powiadomienie Komitetu Organizacyjnego XVII KKMPł. Prawo zgłoszenia kandydatów do nagrody przysługuje wszystkim członkom Jury Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie Konferencji (we środę 20.09 w trakcie uroczystego bankietu), a dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody:
I nagroda im. Prof. Janusza W. Elsnera - 2500 zł
II nagroda                                              - 1500 zł
II nagroda                                              - 1000 zł

Jury Konkursu może nie przyznać wszystkich nagród i w tym przypadku wysokość nagród może być zmieniona. Nagrody IX Konkursu ufundowane będą przez Organizatorów XVII KKMPł, Oddział Częstochowski PTMTiS i Polskie Centrum Pilotowe ERCOFTAC afiliowane przy Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej.
Wyróżnione prace rekomendowane będą do opublikowania w Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Mechanika Teoretyczna i Stosowana) bez dodatkowych recenzji.
 


02.04.2006r

   W zakładce Pliki do pobrania umieszczono aktualną listę uczestników, którzy przesłali potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji listownie lub faxem oraz dokonali opłaty wpisowej.


02.03.2006r

   W zakładce Referaty zamieszczono szablon czasopisma Systems - Journal of Transdisciplinary Systems Science. Przypominamy, że do Systems przyjmowane są referaty w objętości 8 stron. Referaty do czasopisma Inżynieria Chemiczna i Procesowa artykuły powinny mieć objętość 15 stron


20.02.2006r

   Komitet Organizacyjny Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, na podstawie przesłanych przez Państwa streszczeń referatów, dokonał wstępnej klasyfikacji referatów. Informację o propozycji druku każdego z artykułów przesłaliśmy już indywidualnie do każdego z Uczestników (poczta e-mailowa z dnia 19.02).
   Propozycję druku w danym czasopiśmie Komitet dokonał kierując się profilem naukowym danego czasopisma. Komitet jednocześnie pragnie podkreślić fakt, że
niniejsze propozycje druków w proponowanych czasopismach mają wstępny charakter, a ostateczna decyzja o druku zależy od komitetów redakcyjnych czasopism.
    W przypadku nietrafnej propozycji, którą może zakwestionować Komitet Redakcyjny danego Czasopisma, Komitet Organizacyjny Konferencji skieruje artykuł do innego czasopisma zastrzegając już sobie prawo wyboru tego czasopisma.

    Proszę o przygotowanie referatu zgodnie z wymogami redakcji czasopisma. Elektroniczne odsyłacze do stron redakcji czasopism podane są w zakładce Referaty. Referaty prosimy przesłać w formie elektronicznej oraz w formie wydrukowanej na adres Konferencji, zgodnie z wymogami redakcji czasopisma, w trzech egzemplarzach, pocztą na adres organizatorów do dnia 15 marzec 2006 roku.


29.01.2006r

W zakładce Pliki do pobrania umieszczono aktualny zestaw nadesłanych streszczeń wraz z ich pełnym tekstem (plik Abstrakty_XVIIKKMP.zip). Prosimy o przeglądnięcie streszczeń i poinformowaniu nas o ewentualnych niezgodnościach na adres Konferencji
kkmp@fluid.itcmp.pwr.wroc.pl Zwracamy jednocześnie uwagę, że redagując powyższe zestawienie, dokonaliśmy kilku drobnych korekt stylów, w celu ujednolicenia wyglądu wszystkich abstraktów (nie wszyscy zastosowali się do proponowanego szablonu streszczenia).  

Jednocześnie przypominamy, ze czas składania pełnych referatów mija 1 marca 2006.
Prosimy również o dopilnowanie przesłania
pełnego zgłoszenia (druk do pobrania w zakładce Pliki do pobrania) celem umożliwienia wystawienia faktury VAT.
Prosimy również o dokonanie opłat na konto Konferencji
do dnia 1 marca br.

Na podstawie przesłanych streszczeń Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji referatów do publikacji w poszczególnych czasopismach. O decyzji
każdy uczestnik zostanie poinformowany oddzielnym e-mailem w terminie o 20 lutego.


22.01.2006r

Napłynęły już ostatnie streszczenia referatów na Konferencje. Możemy się pochwalić, że jest ich już 63. Pełna lista zarejestrowanych uczestników oraz nadesłanych abstraktów (na dzień 22.01.) umieszczona jest w zakładce Pliki do pobrania. Proszę o przejrzenie list i zgłoszenie ewentualnych korekt lub niejasności do Organizatorów. Wkrótce roześlemy również powyższe informacje na adresy e-mailowe zarejestrowanych Uczestników.


15.01.2006r

Z dniem 15.01.2006r upłynął termin Wstępnej Rejestracji na Konferencję i nadsyłania jednostronicowych streszczeń artykułów. Swój udział zgłosiło około 80 osób. Wszystkim z Państwa serdecznie dziękujemy!. Osoby, które jeszcze nie zdążyły nadesłać streszczeń lub też wstępnie się zarejestrować prosimy o pośpiech. Pod koniec tygodnia zamieścimy na stronie Konferencji listę zgłoszonych abstraktów.
Przypominamy również, że z dniem
01.03.2006r upływa termin nadsyłania tekstów pełnych referatów, uiszczania opłaty konferencyjnej oraz nadsyłania formularza zgłoszenia (-> Terminarz


17.10.2005r

W zakładce Pliki do pobrania umieszczono już szablon jedno stronnicowego streszczenia. Jednostronicowe streszczenie artykułu powinno być nadesłane pocztą elektroniczną (lub pocztą zapisane na dyskietce/CD) na adres Organizatorów Konferencji do 15.01.2006. Umożliwi to Organizatorom wstępne zakwalifikowanie artykułów do odpowiedniej sesji tematycznej Konferencji oraz odpowiedniego czasopisma naukowego.


 16.10.2005r

W zakładce Referaty oraz Pliki do pobrania umieszczono linki do poszczególnych czasopism (szczegółowych wytycznych dotyczących formatowania artykułów do poszczególnych czasopism proszę szukać w wydanych już egzemplarzach tychże czasopism w zakładce z notką dla autorów). Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów upływa 01.03.2006 roku. Przesłane artykuły będą podlegać recenzji.