PODSTAWY
ELEKTROTECHNIKI

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

 

Wykład

Wykład w języku angielskim

Ćwiczenia rachunkowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Warunki zaliczeń i dopuszczeń do zajęć

Informacje bieżące

Wyniki kolokwiów

Prowadzący

Wykład

W programie jednosemestralnego kursu „Podstawy elektrotechniki” dla studentów II roku Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej są zarówno wykłady, jak i ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne.

Wykład z przedmiotu „Podstawy elektrotechniki” dotyczy podstawowych zagadnień elektrotechniki teoretycznej ściśle związanych z podstawami fizyki znanymi ogólnie z nauki o elektryczności i magnetyzmie, a rozbudowanych o zagadnienia teorii pola elektrycznego i teorii obwodów elektrycznych. Ponadto wykład ukierunkowano na zagadnienia praktyczne, związane z zastosowaniem wiadomości z tego przedmiotu w praktyce przemysłowej i niezbędne w codziennej pracy inżyniera energetyka. Wymagane są podstawowe wiadomości wyniesione z kursów fizyki (elektryczność i magnetyzm) i matematyki (analiza matematyczna).

Poniżej przedstawiono zawartość tematyczną poszczególnych wykładów z możliwością istnienia pewnych odstępstw stosownie do okoliczności oraz koncepcji prowadzenia wykładu przez prowadzącego.

Powrót    Dalej

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\

Tematy wykładów i omawiane zagadnienia

  1. Pojęcia podstawowe i jednostki miar w elektrotechnice


Ładunek elektryczny; kwantyzacja ładunku i zasada zachowania ładunku; ładunki elementarne: proton, elektron; elementy fizyki atomowej – budowa atomu; przewodniki, półprzewodniki, izolatory (dielektryki); wielkości fizyczne i jednostki miar; Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.

Pobierz  1 2 3 4 5 6 całość

  1. Elektrostatyka. Pola elektryczne i elektrostatyczne


Definicje obu pól oraz podstawowych wielkości charakteryzujących pola: ładunek punktowy, objętościowy, powierzchniowy i liniowy; prawo Coulomba; natężenie pola; zasada superpozycji; praca w polu i jego potencjalność; napięcie elektryczne; potencjał pola; prawo Gaussa; przewodniki w polu elektrycznym – indukcja elektrostatyczna; elektryzacja; pojemność elektryczna: przewodnika odosobnionego, wzajemna (kondensator), układy przewodników; kondensatory i ich połączenia; energia pola elektrostatycznego; energia kondensatora i układu wielu przewodników.

Pobierz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 całość szereg tryboelektryczny   Przykłady 1 2 3 4 5 6   Problemy 1 2 3

  1. Elektrodynamika. Prąd elektryczny stały


Prąd elektryczny stały – obwód elektryczny liniowy; natężenie i gęstość prądu; równanie ciągłości prądu; prawo Ohma wg klasycznej teorii elektronowej; uogólnione prawo Ohma – siła elektromotoryczna i opór (rezystancja) przewodnika; prawa Kirchhoffa w polu przepływowym; energia, moc, ciepło – prawo Joule’a-Lenza; prawo Kirchhoffa dla liniowych obwodów prądu stałego; połączenia oporników (rezystorów); stan przejściowy w obwodzie z kondensatorem – obwód szeregowy RC.

Pobierz  1 2 3 4 5 całość   Przykłady 1 2 3   Problem 1

  1. Elektromagnetyzm. Pole magnetyczne prądu stałego


Pole magnetyczne – prawo Ampére’a; pole magnet(ostat)yczne prądu stałego; prawo Biota-Savarta-Laplace’a; prawo przepływu prądu; strumień magnetyczny; analogie do praw Ohma i Kirchhoffa dla obwodów prądu stałego; siła Lorentza; indukcja elektromagnetyczna; prawa Faradaya i Lenza; prądy wirowe Foucaulta; zjawisko samoindukcji – indukcja własna (cewka indukcyjna); zjawisko indukcji wzajemnej – indukcyjność wzajemna; uogólnione prawo przepływu prądu; stan przejściowy w obwodzie z cewką indukcyjną – obwód szeregowy RL.

Pobierz  1 2 3 4 5 6 7 8 całość   Problemy 1 2 3

  1. Klasyfikacja elementów obwodów


Stałe fizyczne; obwód, element obwodu; parametry elementów; elementy: o parametrach skupionych, stacjonarne, wielozaciskowe, symetryczne, liniowe i nieliniowe – odpowiedzi elementu liniowego i nieliniowego; elementy aktywne i pasywne; warunek pasywności elementu; elementy aktywne – źródła i ich właściwości; generator – prawo Faradaya; źródła niesterowane napięcia i prądu; źródła sterowane; elementy pasywne idealne: rezystor, kondensator, cewka; silnik – prawo Ampére’a.

Pobierz  1 2 całość

  1. Napięcie przemienne sinusoidalne


Wytwarzanie napięcia przemiennego sinusoidalnego; napięcie i prąd sinusoidalnie zmienny jako wektory wirujące; wartości średnie i skuteczne napięcia albo prądu przemiennego; moc prądu przemiennego; elementy L i C w obwodach prądu przemiennego: indukcyjność L i pojemność C; szeregowe połączenie R, L i C – rezonans napięć; analiza obwodów elektrycznych metodą liczb zespolonych – metoda symboliczna; moc prądu przemiennego metodą symboliczną; współczynnik mocy.

Pobierz  1 2 3 4 5 całość   Problemy 1 2

 

  1. Koncepcja częstotliwości zespolonej. Uogólnienie analizy w stanie ustalonym dla funkcji w postaci wykładniczej


Częstotliwość zespolona i własności funkcji wykładniczej; elementy obwodu w dziedzinie częstotliwości uogólnionej; metoda operatorowa – transformacja albo przekształcenie Laplace’a; prawo Ohma w postaci operatorowej; transmitancja operatorowa.

Pobierz  1 2 całość

  1. Filtry elektryczne


Pojęcia ogólne; filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe; filtry RC oraz filtry pasmowe i zaporowe.

Pobierz  1 całość

  1. Transformator jednofazowy


Pobierz 
1 całość

  1. Pomiary elektryczne


Przyrządy pomiarowe – mierniki wskazówkowe; mierniki magnetoelektryczne, elektromagnetyczne, elektrodynamiczne, indukcyjne; pomiar oporu czynnego (rezystancji): metody techniczna i mostkowa; pomiary mocy czynnej, pozornej i współczynnika mocy; przyrządy rejestrujące; oscyloskop; pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.

Pobierz  1 2 3 całość

  1. Obwody trójfazowe


Wytwarzanie napięcia trójfazowego; układy trójfazowe skojarzone w gwiazdę i trójkąt; moc czynna, bierna i pozorna; pomiary mocy i energii prądu trójfazowego: pomiar mocy prądu trójfazowego; pomiar energii prądu trójfazowego.

Pobierz  1 całość

  1. Łączniki elektryczne


Łączniki zestykowe i bezpieczniki; połączniki i przełączniki; odłączniki, rozłączniki, wyłączniki.

Pobierz  1 całość

  1. Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja


Klasyfikacja sygnałów; wielkości charakteryzujące sygnały okresowe; niektóre specjalne sygnały nieokresowe.

Pobierz  1 2 całość

 

Powrót

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\

Wykład w języku angielskim

Od nowego roku akademickiego 2011–2012 uruchomiono wykład „Podstawy elektrotechniki” wygłaszany w języku angielskim dla studentów polskich, jak i zagranicznych II roku Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł brzmi „Fundamentals of Electrical Engineering”. Wygłaszany jest on w takim samym wymiarze godzin jak jego polska wersja. Wymagania od studentów dotyczące ich przygotowania merytorycznego oraz uczestniczenia w wykładzie i sposobu jego zaliczania są takie same jak w przypadku  polskiego wykładu. Poniżej podano cały wykład w wersji pdf z podzieleniem na części dla ułatwienia studentom uczenia się na bieżąco i powtórzenia całości materiału w celu jego zaliczenia w formie pisemnego kolokwium końcowego.

Powrót  Pobierz L01  L02  L03  L04  L05  L06  L07  L08  L09  L10  L11  L12

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\

Literatura podstawowa

  1. Podstawy elektrotechniki, R. Kurdziel, WNT, Warszawa 1965.
  2. Elektrotechnika teoretyczna, T. Cholewicki, WNT, Warszawa 1967.
  3. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zb., WNT, Warszawa 1971.
  4. Elektrotechnika i elektronika, E. Koziej, B. Sochoń, PWN, Warszawa 1975.
  5. Elektrotechnika teoretyczna – teoria pola elektromagnetycznego, t. 1 i 2, R. Matusiak, WNT, Warszawa 1982.
  6. Fizyka dla politechnik. II Pola, A. Januszajtis, PWN, Warszawa 1982.
  7. Teoria pola elektromagnetycznego, R. Sikora, WNT, Warszawa 1985.
  8. Zbiór zadań z elektryczności i magnetyzmu, praca zb. pod red. H. Percaka, Wyd. PWr, Wrocław 1989.
  9. Pole elektromagnetyczne, M. Zahn, PWN Warszawa 1989.
  10. Elektryczność i magnetyzm, Z. Bajorski, S. Dołżycki, R. Kurdziel, A. Skopec, Wyd. PWr, Wrocław 1990.
  11. Teoria obwodów elektrycznych, S. Bolkowski, WNT, Warszawa 1995.
  12. Elektrotechnika teoretyczna. Obwody liniowe i nieliniowe, M. Krakowski, WN PWN, Warszawa 1995.
  13. Teoria obwodów elektrycznych. Zadania, S. Bolkowski, W. Brociek, H. Rawa, WNT, Warszawa 1995.
  14. Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, Z. Piątek, P. Jabłoński, WNT, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Elektryczność i magnetyzm, A.H. Piekara, PWN, Warszawa 1970.
  2. Elektryczność i magnetyzm, Kurs fizyki, Tom II, B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska, PWN, Warszawa 1971.
  3. Podstawy elektromagnetyzmu, J. Dudziewicz, WNT, Warszawa 1972.
  4. Poradnik inżyniera elektryka, WNT, Warszawa 1974.
  5. Feynmana wykłady z fizyki, Tom II, Część 1, R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, PWN, Warszawa 1974.
  6. Elektryczność i magnetyzm, E.M. Purcell, PWN, Warszawa 1975.
  7. Teoretyczne podstawy elektrotechniki, A. Łuczycki, Wyd. PWr, Wrocław 1980.
  8. Elektrotechnika i elektronika, F. Przezdziecki, PWN, Warszawa 1982.
  9. Pomiary elektroniczne w technice, B. Szumielewicz, B. Słomski, W. Styburski, WNT, Warszawa 1982.
  10. Elektrotechnika, praca zb. pod red. P. Zielińskiego, Wyd. PWr, Wrocław 1990.
  11. Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, M. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski, PWN, Warszawa 1991.
  12. Wstęp do fizyki, Tom II, Część 2, A.K Wróblewski, J.A. Zakrzewski, PWN, Warszawa 1991.

Powrót

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\

Ćwiczenia rachunkowe

Ćwiczenia rachunkowe do przedmiotu „Podstawy elektrotechniki” stanowią uzupełnienie wykładu i są ściśle z nim związane. Zadania zgrupowano w cztery (4) podstawowe bloki tematyczne i dotyczą one następujących szeroko ujętych tematów:

1.   Pole elektryczne – obliczanie sił, natężenia i potencjału pola, ich rozkładów i rozkładów ładunków elektrycznych, pojemności itd.

2.   Obwody elektryczne prądu stałego – obliczanie parametrów obwodów na podstawie praw Ohma i Kirchhoffa.

3.   Elektromagnetyzm – obliczanie sił, sił elektromotorycznych i innych wielkości związanych z polami elektromagnetycznymi.

4.   Obwody elektryczne prądu przemiennego sinusoidalnego – obliczanie parametrów obwodów na podstawie praw Ohma i Kirchhoffa metodami tradycyjnymi i symboliczną (liczby zespolone).

W semestrze ćwiczenia odbywają się co drugi tydzień po dwie godziny. W zależności od tego, czy zajęcia odbywają się w tygodniach parzystych, czy nieparzystych oraz jaki jest ich układ w semestrze, liczba godzin może wynosić 14 albo 16 dla różnych grup; w wyjątkowych sytuacjach liczba godzin dla grup ćwiczących w obu tygodniach może być taka sama i wynosić 15 godzin.

Poniżej podano wejścia do kolejnych list z zadaniami do indywidualnego opracowania przez studenta w domu i przedyskutowania ich podczas ćwiczeń. Zadania są ściśle związane z poszczególnymi blokami tematycznymi.

Powrót        lista 1     lista 1a     lista 2     lista 2a     lista 3     lista 3a     lista 4     lista 4a

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\index_pliki\Image3.gif

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne do przedmiotu „Podstawy elektrotechniki” stanowią uzupełnienie wykładu i są ściśle z nim związane. Zajęcia składają się z 6 ćwiczeń:

1.   Sprawdzanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa.

2.   Pomiary rezystancji, rezystancji izolacji i rezystywności.

3.   Badanie sprzężenia elektromagnetycznego – transformator jednofazowy.

4.   Pomiar mocy prądu przemiennego.

5.   Rezonans napięć i prądów.

6.   Zamiana energii elektrycznej w ciepło.

W semestrze ćwiczenia odbywają się co drugi tydzień po dwie godziny lekcyjne.

Ponieważ wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych ściśle wiąże się z pomiarami oraz niepewnościami i błędami pomiarowymi, zatem w celu ułatwienia przygotowania się do tych ćwiczeń podano „Procedurę wyznaczania niepewności pomiarowych” w instrukcja 0 .

Poniżej podano także wejścia do kolejnych list z instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych do indywidualnego przygotowania przez studentów przed ćwiczeniami. Warunki dopuszczenia do wykonania ćwiczeń podano poniżej w rozdziale „Dopuszczenie do ćwiczeń laboratoryjnych i ich zaliczenie”.

Powrót        instrukcja 1     instrukcja 2     instrukcja 3     instrukcja 4     instrukcja 5     instrukcja 6     tabelka     parametry mierników

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\index_pliki\Image3.gif

Warunki zaliczeń i dopuszczeń do zajęć

Zaliczenie wykładu

Zgodnie z obowiązującym od 1 października 2015 Regulaminem Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej wykład „Podstawy elektrotechniki” musi kończyć się zaliczeniem na ocenę (§14, ust.1), mimo iż nie kończy się egzaminem. Ustala się zatem, że warunkiem koniecznym zaliczenia wykładu jest

·   pozytywna ocena z kolokwium zapowiedzianego wcześniej na początku danego semestru i odbywającego się podczas jednych z ostatnich zajęć w semestrze.

Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa.

Każdemu studentowi przysługuje prawo do zaliczania wykładu w terminie innym niż ustalony (dodatkowy termin zaliczania wykładu) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ustalonym wcześniej kolokwium wskutek choroby lub istotnego zdarzenia losowego, pod warunkiem przedstawienia prowadzącemu usprawiedliwienia na piśmie lub w wyjątkowych przypadkach – ustnego. Termin ten – również w trakcie sesji egzaminacyjnej – jest ustalany w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich na pisemny wniosek studenta złożony nie później niż do dziesiątego dnia sesji.

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu „Podstawy elektrotechniki” zalicza się na ocenę na podstawie 2 kolokwiów zaliczeniowych z części materiału oraz aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Kolokwia te odbywają się w trakcie trwania i pod koniec semestru w terminach ustalonych przez prowadzącego w okresie początkowym na jednym z pierwszych ćwiczeń. Nie przewiduje się kolokwium poprawkowego. Warunkiem koniecznym przystąpienia do kolokwiów jest posiadanie ze sobą legitymacji studenckiej lub indeksu.

W uzasadnionych przypadkach – po uprzednim poinformowaniu studentów przez prowadzącego zajęcia – zaliczanie ćwiczeń rachunkowych może odbyć się na podstawie oceny uzyskanej podczas tylko jednego kolokwium odbytego na ostatnich zajęciach w danym semestrze.

Obecność na ćwiczeniach jest nieobowiązkowa.

Dopuszczenie do ćwiczeń laboratoryjnych i ich zaliczenie

Dopuszczenia.   Do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych w laboratorium „Podstawy elektrotechniki” są dopuszczeni tylko ci studenci, którzy:

·   zapoznali się z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium „Podstawy elektrotechniki”;

·   zapoznali się z regulaminem laboratorium „Podstawy elektrotechniki”;

·   wykazali się przygotowaniem teoretycznym i odpowiednią wiedzą sprawdzoną przez osoby prowadzące zajęcia przed rozpoczęciem każdych ćwiczeń.

Zaliczenia.   Ćwiczenia laboratoryjne zalicza się na podstawie:

·   pozytywnych ocen uzyskanych z pisemnych sprawozdań z wszystkich wykonanych ćwiczeń;

·   obecności na wszystkich ćwiczeniach.

Dopuszcza się nie wykonanie tylko jednego (1) ćwiczenia bez względu na przyczynę – brak przygotowania, czy nieobecność. Zaległe ćwiczenie student może odrabiać pod koniec semestru w terminie dodatkowym wyznaczonym przez osoby prowadzące laboratorium. W przypadku tej jednej tylko nieobecności w trakcie trwania laboratorium musi ona być usprawiedliwiona. Jest wymagane pisemne uzasadnienie np. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dłuższą faktyczną niezdolność do uczęszczania na zajęcia. Jednakże ze względu na realną niemożność odrobienia większej liczby ćwiczeń niż dwa (2), studenci o większej liczbie niewykonanych ćwiczeń muszą wykonać wszystkie ćwiczenia od początku w innym terminie.

W celu ułatwienia przygotowania się do wykonywania ćwiczeń w laboratorium „Podstaw elektrotechniki” poniżej podano wejścia do regulaminów BHP oraz laboratorium, z którymi studenci muszą się koniecznie zapoznać przed rozpoczęciem zajęć.

Uwaga:       Zaliczanie wszystkich powyższych trzech form zajęciowych dokonuje się tylko w ustawowym okresie trwania danego semestru z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji omówionych powyżej lub innych dopuszczonych Regulaminem Studiów w Politechnice Wrocławskiej z dnia 25 marca 2010.

Powrót       BHP      Regulamin

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\index_pliki\Image3.gif

Informacje bieżące

Ćwiczenia (kolokwia) — punkty i oceny

Wykład (kolokwium) — punkty i oceny

Ćwiczenia — ważne!

Wykład — ważne!

 

Powrót

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\index_pliki\Image3.gif

Wyniki kolokwiów

Ćwiczenia rachunkowe (Karol Król)

 

Oceny:   PN TN 13:15; PN TN 15:15; PN TP 15:15

Ćwiczenia rachunkowe (Marek Głogowski)

Oceny:   środa   poniedziałek

Wykłady (Marek Głogowski)

Oceny:   17.01.2018     15.01.2018     24.01.2018

Powrót

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Tanek\WYKŁAD 'PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI'\Elektra-Internet\aktualne\index_pliki\Image3.gif

Prowadzący

Wykład: 

prof. dr hab. inż. Juliusz B. GAJEWSKI 

Zespół Badawczy Inżynierii i Aparatury Procesowej, Elektrostatyki i Tribologii, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska; budynek A-4 „Stara kotłownia”, I piętro, pokój 359; telefon: 71 320 32 01 – cztery ostatnie cyfry stanowią numer wewnętrzny, na który można telefonować z darmowych automatów oraz portierni na terenie Uczelni.

Ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne: 

prof. dr hab. inż. Juliusz B. GAJEWSKI

pokój 359

tel. 71 320 3201

dr inż. Marek J. GŁOGOWSKI

pokój 358

tel. 71 320 2793

dr inż. Karol KRÓL

pokój 162b

tel. 71 320 4104

 

Konsultacje:

prof. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski

poniedziałek

1100–1300

 

wtorek

1100–1300

dr inż. Marek J. Głogowski

poniedziałek

900–1100

 

wtorek

900–1100

dr inż. Karol Król

wtorek

1300–1500

 

czwartek

900–1100

 

niedziela

1330–1430

  

Powrót

 

Aktualizacja: 9 marca 2018